+48 730 240 240 Zapytaj o auto

 

Regulamin:

§ 1

1. Wynajmujący: Auto24 Szukalski Paweł, 54‑432 Wrocław ul. Strzegomska 204a/1, NIP: 8942779795, REGON 020781387 w Umowie Najmu zwany dalej Auto24, wynajmuje Najemcy samochód określony w Umowie Najmu, zwany dalej Samochodem.

2. Najemca jest osobą fizyczną lub prawną lub innym podmiotem / firmą, określoną w Umowie Najmu, najmującą Samochód od Auto24, zwaną dalej Najemcą.

§ 2

1. Najemca oświadcza, że Samochód został mu wydany w dniu podpisania umowy, stan techniczny Samochodu jest mu znany i nie zgłasza do niego zastrzeżeń.

2. Stan techniczny Samochodu został udokumentowany na zdjęciach, wykonanych przez pracownika Auto24, telefonem firmowym przed wydaniem.

3. Najemca akceptuje protokół wydania i zwrotu samochodu w wersji elektronicznej.

4. Auto24 zaleca Najemcy utrwalenie stanu samochodu poprzez wykonanie zdjęć bezpośrednio przy wydaniu i zwrocie.

5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, protokół w wersji elektronicznej (zdjęcia) posłuży jako główne źródło porównania stanu samochodu w momencie wydania i zwrotu.

6. Wszelkie uwagi dotyczące Samochodu, nieujęte w protokole wydania Samochodu, należy zgłosić pracownikowi Auto24 podczas wydania Samochodu. Uwagi zgłoszone później mogą zostać nieuwzględnione, a odpowiedzialność poniesie Najemca.

7. Najemca pobrał jeden klucz, dowód rejestracyjny, obowiązkowe ubezpieczenie OC, apteczkę, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik, zestaw kluczy naprawczych, koło zapasowe/dojazdowe, kamizelkę odblaskową oraz książkę serwisową.

§ 3

  1. Najemca zobowiązuje się do terminowego zwrotu Samochodu, przedłużenie najmu wymaga uzyskania zgody Auto24 (e‑mail lub pisemnie).
  2. Opóźnienie zwrotu auta do 2 godzin jest bezpłatne. W przypadku zwrotu auta z opóźnieniem od 2 godzin do 5 godzin Najemca zobowiązuję się opłacić dodatkowo pół doby najmu, a powyżej 5 godzin całą dobę najmu. Opóźnienie zwrotu wymaga uzyskania zgody Auto24.

3. W przypadku niezwrócenia Samochodu w terminie, bez zgody na przedłużenie czasu najmu, Auto24 powiadomi Policję o zaginięciu Samochodu, a także jest uprawnione do naliczania dodatkowej opłaty w wysokości stawki dobowej powiększonej dwukrotnie za każdy dzień przedłużenia najmu bez zgody.

4. Auto24 zastrzega sobie prawo natychmiastowego odbioru Samochodu i rozwiązania Umowy Najmu, jeśli Najemca nie przestrzega warunków Umowy Najmu. Wszelkie koszty związane z niezrealizowaniem Umowy Najmu oraz koszty powstałe wskutek rozwiązania Umowy Najmu obciążają Najemcę.

5. Auto24 zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy / odebrania samochodu / zdalnego unieruchomienia samochodu poprzez system GPS, jeżeli Najemca nie reguluje terminowo swoich zobowiązań wobec Auto24. W przypadku zdalnego unieruchomienia samochodu, Auto24 pobierze opłatę w wysokości 500 PLN ( pięćset złotych* za jego odblokowanie.

6. Auto24 zastrzega sobie prawo do zdalnego zwiększenia oraz dopełnienia preautoryzacji w przypadku przedłużania wynajmu bez zapłaty.

7. W sytuacji wystąpienia zwłoki w uiszczaniu przez Najemcę jakichkolwiek należności na rzecz Wynajmującego, Auto24 8-go dnia po terminie płatności wystosuje listowne Wezwanie do zapłaty oraz pobierze opłatę w wysokości 35 PLN (trzydzieści złotych)*  za przesłane wezwanie. W przypadku dalszego braku płatności Auto24 będzie uprawione do skierowania sprawy do kancelarii/sądu oraz wpisania Dłużnika do KRD.

8. Najemca zobowiązuje się powiadomić Auto24 o bezobsługowym zwrocie Samochodu poprzez wysłanie wiadomości sms na nr +48 730 240 240, e‑mail na biuro@wypozyczalniaauto24.pl lub WhatsApp +48 730 240 240. Data wysłania wiadomości będzie datą zakończenia Umowy Najmu. Niewysłanie wiadomości może być uznane za kontynuację Umowy Najmu. Auto24 zastrzega sobie prawo zweryfikowania stanu Samochodu w najbliższy dzień niebędący ustawowo wolnym od pracy oraz sugeruje Najemcy utrwalenie stanu Samochodu na zdjęciach w momencie zwrotu bezobsługowego.

§ 4

1. Udział własny najemcy w szkodzie powstałej z winy najemcy lub sprawcy nieznanego wynosi dla klas B/B+/C/C+/D/D+/SUV/Tm do 2 000 PLN (dwa tysiące złotych)* oraz dla klas E/S/T/V do 3 000 PLN (trzy tysiące złotych)*.

2. Powyższa kwota stanowi ekwiwalent za straty powstałe wskutek uszkodzeń Samochodu, jego wnętrza i wyposażenia oraz z tytułu utraty wpływów Auto24 na czas unieruchomienia Samochodu przez działanie Najemcy i może zostać zwiększona w przypadku, gdy Najemca spowodował szkodę pod wpływem alkoholu / środków niedozwolonych / złamał przepisy prawa / dopuścił się rażącego niedbalstwa.

3. Kaucja pobrana od Najemcy zostanie zwrócona w formie w jakiej została wpłacona, po zwrocie Samochodu w stanie niepogorszonym, nie później niż 7 dni po zakończeniu najmu.

4. Zwolnienie z obowiązku wpłaty kaucji nie skutkuje zwolnieniem Najemcy od odpowiedzialności z tytułu udziału własnego.

5. Najemca może wykupić dodatkowe ubezpieczenie – „Pełna ochrona”, które chroni najemcę przed dodatkowymi kosztami z tytułu uszkodzeń samochodu z winny najemcy lub sprawcy nieznanego.

6. Koszt ubezpieczenia ustalany jest indywidualnie i zależy od Samochodu, trasy oraz okresu najmu.

7. Dodatkowe ubezpieczenie nie będzie skuteczne i nie spowoduje zniesienia odpowiedzialności za szkodę, jeśli Najemca zaniedbał podstawowe czynności, dopuścił się rażącego niedbalstwa lub ze swej winy naruszył przepisy prawa i ruchu drogowego / warunki najmu / prowadził Samochód pod wpływem alkoholu / środków niedozwolonych.

8. „Pełna ochrona” nie obejmuje uszkodzeń wnętrza i podwozia Samochodu oraz braków wyposażenia.

9. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczy / dokumentów / tablic rejestracyjnych / naklejki rejestracyjnej, Auto24 pobierze dodatkową opłatę w wysokości 35 PLN (pięćset złotych)* oraz równowartość poniesionych kosztów za każdą utraconą / zniszczoną ww. rzecz.

10. Najemca nie ma obowiązku zwrotu czystego auta, jednak stan pojazdu w momencie zwrotu musi umożliwiać weryfikację ewentualnych uszkodzeń. Auto24 zastrzega sobie prawo naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 50 PLN (pięćdziesiąt złotych)* w przypadku dużych zabrudzeń.

11. Najemca/Użytkownik pojazdu z zabudową chłodniczą lub/i w ramach Assisance zobowiązany jest do zwrotu czystego pojazdu. W przypadku zwrotu brudnego pojazdu Auto24 pobierze opłatę w wysokości 50 PLN (pięćdziesiąt złotych)*.

12. Koszt czyszczenia tapicerki wynosi do 500 PLN (pięćset złotych)*.

13.W przypadku zwrotu Samochodu z niższym stanem paliwa lub Adblue niż przy wydaniu Samochodu, Najemca zapłaci kwotę 35 PLN (trzydzieści pięć złotych)* oraz pokryje koszt paliwa / Adblue potrzebnego do uzupełnienia baku do stanu wskazanego w protokole wydania Samochodu.

14. W przypadku konieczności udzielenia informacji o Najemcy na wniosek uprawnionych organów, Auto24 udostępni dane o Najemcy wraz z umową, a Najemca zapłaci kwotę 35 PLN (trzydzieści złotych)* oraz pokryje koszty naniesione na Auto24 przez Leasingodawcę / Bank, który jest właścicielem Samochodu.

15. W Samochodzie obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Złamanie zakazu może skutkować karą do 500 PLN (pięćset złotych)*.

16. W Samochodzie obowiązuje zakaz przewożenia zwierząt bez zgody Auto24. Najemca może uzyskać zgodę na przewóz zwierząt domowych za dodatkową opłatą 50 PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) pod warunkiem zwrotu czystego samochodu. W przypadku zwrotu brudnego samochodu Najemca zostanie obciążony kosztami czyszczenia. Przewożenie zwierząt bez zgody Auto24 może skutkować karą do 500 PLN (pięćset złotych)*.

17. Zabrania się używania Samochodu w: wyścigach i rajdach, holowania innych samochodów, obciążania Samochodu powyżej ładowności wpisanej w dowodzie rejestracyjnym. Złamanie zakazu może skutkować karą w wysokości do 500 PLN ( pięćset złotych)*.

*Najemca zostanie obciążony kosztami na podstawie noty obciążeniowej.

§ 5

1. Najemca w trakcie używania Samochodu jest zobowiązany do utrzymywania go w czystości, kontroli ciśnienia i stanu ogumienia, wymiany żarówek, uzupełniania oleju silnikowego, płynu do chłodnicy oraz innych płynów eksploatacyjnych, jeżeli są wymagane.

2. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Auto24 o ww. czynnościach i uzyskać zgodę na ich wykonanie.

3. Najemca został poinformowany o obowiązku dokonywania przeglądów i jest zobowiązany do każdorazowego informowania Auto24 o zbliżającym się przeglądzie. Najemca powinien niezwłocznie udostępnić Samochód na czynności serwisowe.

4. Najemca zobowiązuje się do użytkowania Samochodu zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

5. Najemca zobowiązuje się do zapłaty wszelkich opłat wynikających z mandatów otrzymanych w trakcie użytkowania Samochodu.

6. Najemca zobowiązuje się nie udostępniać Samochodu osobom, które posiadają prawo jazdy krócej niż 1 (jeden) rok.

7. Najemca może udostępnić Samochód osobie trzeciej. W razie udostępnienia Samochodu innej osobie ponosi odpowiedzialność za jej działania jak za własne.

9. Najemca jest uprawniony do używania Samochodu poza granicami EU. Wyjazd poza granicę RP jest bezpłatny, za wyjątkiem krajów: Ukraina, Białoruś, Rosja,  Portugalia, Hiszpania, Andora,  Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Albania, Macedonia, Grecja,  Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia, Finlandia, Wyspy Kanaryjskie, Baleary, Korsyka, Sardynia, Sycylia, Malta, Kreta, Cypr. Koszt wydania zgody na wyjazd do wyżej wymienionych krajów wynosi 299 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). Wyjazd do krajów objętymi dodatkowymi opłatami bez zgody Auto24 będzie skutkować nałożeniem kary w wysokości podwójnej opłaty za wydanie zgody na wyjazd.  

10. W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych, wynajmujący ma prawo do przekazania danych osobowych, rejestrowych i wizerunku najemcy oraz dodatkowych kierowców organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do spisów nieuczciwych klientów.

11. Gdy wskutek postepowania Najemcy, Auto24 zobowiązane będzie do poniesienia jakichkolwiek kosztów, za które nie uzyskało zwrotu od ubezpieczyciela lub też sprawcy szkody, Najemca zobowiązany jest do opłaty ich wartości lub zwrotu niepokrytej części.

12. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Auto24 jakichkolwiek sum które zostały przez Auto24 wydatkowane wskutek dochodzenia należności od Najemcy.

13. Najemca upoważnia Auto24 do wystawiana faktur bez swojego podpisu.

§ 6

1. W razie wypadku komunikacyjnego, Najemca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Auto24 i postępować według jego wskazówek oraz jest zobowiązany ustalić dane uczestników zdarzenia, ich ubezpieczycieli, a także sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji.

2. W przypadku kradzieży należy natychmiast powiadomić Policję i Auto24 oraz w ciągu 24h zwrócić dokumenty i klucz do Samochodu.

3. Niedopełnienie powyższego obowiązku lub/i podstawowych czynności może skutkować obciążeniem Najemcy kwotą wartości rynkowej skradzionego / utraconego Samochodu.

4. W razie uszkodzenia / awarii Najemca zobowiązany jest jak najszybciej powiadomić Auto24 i postępować dalej według jego wskazówek.

5. Najemca jest upoważniony do kontaktu z Assistance z jakiego korzysta Samochód, aby uzyskać niezbędną pomoc w razie potrzeby.

6. Auto24 zapewni Najemcy Samochód zastępczy, jeżeli unieruchomienie Samochodu przekracza sześć godzin.

7. Auto24 zastrzega sobie możliwość odmowy podstawienia Najemcy Samochodu zastępczego, do momentu wyjaśnienia wszystkich okoliczności unieruchomienia Samochodu określonego w Umowie Najmu.

 

§ 7

1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym kodeksu cywilnego.

2. W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy stronami, Sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie Sąd właściwy dla siedziby Auto24

3. Najemca potwierdza, że przekazane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na ich przechowywanie wraz z kopiami dokumentów w bazie Auto24, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w celu realizacji Umowy Najmu, zabezpieczenia finansowego transakcji.

4.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

 

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

 

Anulowanie rezerwacji z winy najemcy

99 PLN

Zgubienie lub zniszczenie kluczy / dokumentów / tablic rejestracyjnych/naklejki rejestracyjnej

35 PLN + koszty wyrobienia

Czyszczenie tapicerki

Do 500 PLN

Zwrot z niższym stanem paliwa lub AdBlue niż przy wydaniu

35 PLN + koszt uzupełnienia

Udzielenie informacji o Najemcy na wniosek uprawnionych organów

35 PLN  + koszty nałożone przez leasing

Złamanie zakazu palenia / używania samochodu w wyścigach, rajdach, holowania innych samochodów, obciążania powyżej ładowności

Do 500 PLN + koszty zniszczeń

Wezwanie do zapłaty w przypadku zwłoki w płatności

35 PLN

Zwrot auta w stanie uniemożliwiającym weryfikację uszkodzeń

50 PLN

Zwrot brudnego auta z zabudową chłodniczą i/lub w ramach Assistance

50 PLN

Przewożenie zwierząt bez zgody Auto24

Do 500 PLN

Odblokowanie zdalnie unieruchomionego samochodu (z powodu braku płatności)

500 PLN

Wyjazd do krajów objętych dodatkowymi opłatami bez zgody Auto24

Podwójna stawka

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.